Olet täällä

NiNu tukee 9.-luokkalaisten hyvinvointia ja siirtymistä jatko-opintoihin

08.12.2021

NiNu toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori löytää itselleen mielekkään jatkopolun toisen asteen opintoihin siirtymiseen.

Helsingin NMKY:n NiNu-hanke pyrkii tukemaan oppilaiden hyvinvointia ja ehkäisemään 9.-luokkalaisten nuorten syrjäytymistä. Toiminnan tavoitteena on, että mahdollisimman moni nuori löytää itselleen mielekkään jatkopolun toisen asteen opintoihin siirtymiseen. Siirtymävaiheessa heikommassa asemassa olevilla on suurempi riski syrjäytyä, ja varsinkin kun korona on heikentänyt entisestään heikommassa asemassa olevien nuorten tilannetta.

 

Toisen asteen suorittaminen on nuorelle merkittävää työllistymisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Epäonnistunut siirtymä toisen asteen opintoihin voi helposti nakertaa nuoren itsetuntoa. NiNu tarjoaa rentoa lähetymistä ja konkreettista sekä kokonaisvaltaista tukea nuorille. NiNu on nuoren edunvalvoja ja rinnalla kulkija.

 

Metropolian sosionomi-opiskelijat Laura Holtari ja Henrika Stjernberg tekivät opinnäytetyönsäKoulusiirtymät sujuviksiNiNu-hankkeeseen liittyen. Lauran ja Henrikan tutkimuskysymys oli, miten nuoret kokevat siirtymävaiheessa saamansa tuen NiNu-hankkeen kautta. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena verkkokyselyn kautta, jossa NiNu-hankkeeseen osallistuneet nuoret kertoivat, kuinka kokivat NiNu-hankkeelta saamansa tuen.

 

Nuorten kokemukset vastaanottamastaan tuesta olivat opinnätetyön kyselyn perusteella pelkästään positiivisia. Nuoret arvioivat saaneensa riittävästi koulunuorisotyön tukea ja ohjausta siirtymävaiheeseen. Jokainen nuori oli hakenut onnistuneesti jatko-opiskelemaan. Nuorista 77% oli hyvin tyytyväinen hankkeeseen ja 85% oli hyvin tyytyväinen saamaansa ohjaukseen eikä yksikään nuorista kokenut, ettei ohjausta olisi ollut riittävästi. Kyselyn positiivisista tuloksista päätellen nivelvaiheen tuelle vaikuttaisi olevan tarvetta nuorten itsensä mielestä.

 

Nivelvaiheen siirtymä tapahtuu joka kerta kuin henkilö siirtyy yhdestä instituutiosta toiseen, kuten alakoulusta yläkouluun, mutta näemme, ettei nivelvaiheessa tehtävä työ käsitä silti vain kahden koulutusasteen välistä liitoskohtaa, vaan huomattavasti tätä pidempää ajanjaksoa. Nivelvaiheen muutokset pitävät sisällään muutakin nuoren näkökulmasta, kuin opiskelupaikan vaihdoksen“, Laura ja Henrika kirjoittavat opinnäytetyössään.

 

NiNu-toiminnassa on mahdollistettu sujuva siirtymä 30 nuorelle ja 15 nuorta sai toiminnan avulla kesätöitä. Nuorten kanssa kohtaamisia kasvostusten sekä etänä on ollut hankkeen aikana yli 400. Yhdessä peruskoulun henkilökunnan kanssa tunnistettiin putoamisriskissä olevat nuoret ja tarjottiin heille kokonaisvaltaista tukea. NiNu tukee nuorten itsenäistymistä sekä myös vapaa-ajan harrastuksia, ja työskentelyssä onkin ollut mahdollista tehdä yhteistyötä paikallisen nuorisotyön ja harrastustoimijoiden kanssa. Työmuotoina hankkeessa ovat luottamustyöntekijämalli, yksilötyö, pienryhmät sekä yhteistyö eri tahojen, kuten koulun henkilökunnan, nuoren läheisten ja muiden ammattilaisten välillä. Työ on nuoren tarpeista lähtevää, joustavaa, vapaa-ehtoista ja toiminnallista.

 

Oppivelvollisuusikä on äskettäin pidentynyt täysi-ikäisyyteen asti, mikä Lauran ja Henrikan mielestä luo mielettömän tilaisuuden vavisutella vanhoja kaavoja ja kehittää nivelvaihetyötä sekä oppilaan ohjausta eteenpäin. He kertovatkin nuorten osallistumisen, vaikuttamisen ja kuulemisen olevan erityisen tärkeää ja merkityksellistä nuorisotyön palveluita kehittäessä.