Olet täällä

HANKKEET / KEHITTÄMINEN

Helsingin NMKY on innovatiivinen toimija, joka on tuonut muun muassa koripallo- ja partiotoiminnan Suomeen. Helsingin NMKY:n kehittämistoiminnan tavoitteena on edistää pääkaupunkiseudun lasten, nuorten ja perheiden laaja-alaista hyvinvointia ja arjenhallintaa tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen muun toiminnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uutta toimintaa kehitetään toimintaympäristön tarpeista rohkealla ja ammattimaisella otteella.

Tällä sivulla voit tutustua Helsingin NMKY:n käynnissä oleviin sekä päättyneisiin hankkeisiin.

Strategisia kumppanuuksia vahvistetaan jatkuvasti. Ole rohkeasti yhteydessä, jos etsit kumppania käynnissä oleviin tai käynnistyviin hankkeisiin tai haluat vaihtaa ajatuksia kehittämistoimintaa koskien!

Helsingin NMKY

KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET

Kiintopiste

Näytä lisää...

Kiintopiste -hanke (2018-2021) tarjoaa kokonaisvaltaista tukea, toimintaa ja vertaisuutta moniulotteisesti haasteellisessa elämäntilanteessa oleville nuorille. Kiintopiste on STEA:n rahoittama Arvokas-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke

LIIKE-hanke

Näytä lisää...

Yhä useampi nuori jää liikuntatoiminnan ulkopuolelle moninaisista syistä. He voivat olla yksinäisiä, koulun ja työelämän ulkopuolella tai muutoin syrjäytymisvaarassa. Liikkumattomuuden taustalla voi olla mm. kavereiden puute, vaikeus päästä liikkeelle, arjen hallinnan haasteet sekä rahan ja sosiaalisten taitojen puute.

Vuoden 2021 alussa käynnistyneessä Liike-hankkeessa lisätään kokonaisvaltaista tukea tarvitsevien 16–29 -vuotiaiden fyysistä aktiivisuutta. Liike-hankkeessa nuoret saavat yksilöllistä tukea liikkeen lisäämiseen omassa arjessa ja itselle ominaisella tavalla sekä paineettoman harrastusyhteisön muista toimintaan hakeutuneista nuorista. Hanke luo keinoja kohderyhmän tavoittamiseen, aktiivisuuden lisäämiseen, liikunnallisen identiteetin rakentumiseen sekä turvallisena koetun liikuntatoiminnan järjestämiseen. Nuorten tukena toimivat liikuntaetsivät.

Liike-hanke on Suomen YMCA:n liiton hallinnoima ja koordinoima hanke, jota toteutetaan neljän osahankkeen kautta Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun Namikoiden kautta. Liike -hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ota seurantaan ig-tili @liikkeellahyvaaoloa. Lisätietoja Helsingin NMKY:n LIIKE-hankkeesta: Joni Liikala, joni.liikala@hnmky.fi, p. 050 560 9334

Lähiökoutsi

Näytä lisää...

Lähiökoutsi-hankkeen tarkoituksena on kouluttaa kaupungin nuorista vastuuntuntoisia ohjaajia liikuttamaan ja inspiroimaan muita paikallisia 7-16 -vuotiaita lähiökoutsien vetämissä ryhmissä. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki. Hanke toteutetaan yhteistyössä Barreto Helsingin kanssa. Lisätietoja: Mishel Odeh, mishel.odeh@hnmky.fi

Nivelvaiheen nuorisotyö (Ninu) -hanke

Näytä lisää...

Hankkeen kohderyhmänä ovat peruskoulun 9.luokan ja 2.asteen nivelvaiheessa olevat nuoret, jotka ovat vaarassa pudota ilman vahvempaa tukea. Työmuotoina ovat luottotyöntekijä -malli sekä toiminnallisiin ja vertaistukeen perustuvat menetelmät. NINU -hankkeen toiminnalla lievennetään Koronaepidemian aiheuttamia riskejä nuorten koulutukselle ja osallisuudelle. Toiminnan vaikutuksesta yhä useampi nuori suorittaa peruskoulun loppuun, pudokkuus peruskoulun ja toisen asteen välillä vähenee ja toisella asteella tulee vähemmän keskeytyksiä.

Y-Line

Näytä lisää...

Y-Line on Euroopan Unionin rahoittama projekti n. 15-26-vuotiaille, jossa täysi-ikäiset vapaaehtoisnuoret järjestävät noin tunnin mittaisia verkkotapaamisia verkossa viikoittain. Y-Line tarjoaa mahdollisuuden liittyä nuorten avoimeen verkkoyhteisöön, jossa voi tutustua, keskustella, pitää hauskaa ja oppia uutta.

PÄÄTTYNEET HANKKEET

Näytä lisää...

Ray haastattelu Youtubessa

 

ACT - Activities, Competencies and Training on Social Inclusion 1.9.2020-31.12.2022

Suomen NMKY:n, YMCA Thessalonikin ja YMCA Lebanonin Erasmus+ kumppanuushanke, jossa kehitettiin ohjaajien osaamista pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten kohtaamiseen ja osallisuuden tukemiseen. Helsingin NMKY vastasi toiminnan käytännön toteutuksesta Suomessa.

ACT Erasmus + -hankeen viimeinen koulutus järjestettiin joulukuun alussa Kreikassa, YMCA Thessalonikin leirikeskuksessa. ACT Erasmus + -projekti alkoi vuonna 2020, mutta sen toteutuminen viivästyi koronapandemian vuoksi. Hankkeessa oli mukana neljä YMCA-yhdistystä, ja sen tavoitteena oli tukea nuorisotyötä tekeviä työntekijöitä ja vapaaehtoisia sekä heidän työssään kohtaamiaan haavoittuvassa asemassa olevia nuoria Suomessa, Kreikassa ja Libanonissa.

Suomen YMCA:n Liitto koordinoi ACT Erasmus -hanketta yhdessä Helsingin NMKY:n, Libanonin YMCA:n ja Thessalonikin YMCA:n kanssa. Sen kansainvälisiä koulutuksia toteutettiin kolmessa kumppanimaassa. Kolmessa ensimmäisessä koulutuksessa oli eri osallistujia, ja viimeinen koulutus kokosi edellisten koulutuskertojen osallistujia. 

Pandemian väistyessä vuoden 2022 aikana onnistuttiin toteuttamaan kaikki neljä koulutuskertaa, joihin osallistui yhteensä yli 30 eri YMCA:n työntekijää tai vapaaehtoista. Koulutuksissa keskityttiin parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen sekä eri YMCA:den toteuttamaan nuorisotyöhön tutustumiseen. Koulutuksen parasta antia oli osallistujien välinen vuorovaikutus ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiset. 

 ACT Erasmus -hankkeessa opittuja aktiviteetteja ja käytäntöjä jaetaan ja työstetään omissa paikallisissa YMCA-yhdistyksissä. Samalla hankkeen tuloksista ja toimintatavoista jaetaan parhaita käytänteitä niin YMCA-verkostossa kuin muissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. ACT Erasmus + -hankkeen myötä on onnistuttu tarjoamaan tukea YMCA:n nuorisotyöntekijöille ja vapaaehtoisille sekä heidän työssään kohtaamille nuorille. 

Toimintamalli tallennettiin Innokylä-palveluun. Voit tutustua siihen täällä.

 

Terveyden edistäminen

  • Suomen NMKY:n liiton Menestyksen avaimet -projektin (2012-2017) pääkaupunkiseudun osahankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli tukemaan ja edistämään urheiluseurojen terveyden edistämistyötä. Projektin rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

 

Osallisuus ja yhteisöllisyys

  • Nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointialan työpaja on Suomen ensimmäinen kohtaamisen ammatteihin erikoistunut työpaja. Sen kautta alle 29-vuotiailla nuorilla on mahdollisuus työkokeiluun, ammattitutkintoon tai oppisopimuskoulutukseen kyseisillä aloilla. Toiminnan rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lue lisää…

 

Monikulttuurisuus

  • Neulansilmä-hankkeessa kehitetään yhteisöllistä opiskelija-asumista yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.
  • Ruohonjuuritason etsivää monikulttuurista nuorisotoimintaa kehitetään Yökoripallo-toiminnan avulla. Toiminnan rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

 

Yhteistyöprojekti Puolustusvoimien kanssa 2010-2013

Projektissa kehitettiin alueellisen pilottitoiminnan avulla puolustusvoimien, Puolustusvoimien kirkollisen toimialan ja niiden sidosryhmien yhteistä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä. Projektin rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Lisätietoa projektista antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen.

 

Kerhotoiminnan kehittämishanke 2010-2011

Helsingin NMKY on tuottanut lasten, nuorten ja aikuisten kerhotoimintaa yli 100 vuoden ajan. Hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä vanhempien kanssa ja lisättiin toiminnan näkyvyyttä. Hankkeesta vastasi projektisihteeri Eve Niemelä.

 

Valtakunnallinen Isä-lapsi-hanke 2007-2010

Hankkeessa kehitettiin yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa isien ja lasten vuorovaikutusta vahvistava viikonloppukonsepti. Toimintamalli sopii järjestöjen ja seurakuntien käyttöön. Lisäksi se on käyttökelpoinen osana sosiaali- ja terveyspalveluja sekä erityisesti yritysten käyttöön Perhekeskeisenä Tyhy-toiminnan välineenä. Lisätietoa toimintamallista antaa kehitysjohtaja Ari Inkinen.

 

Ryhmässä Päihteettä – projekti (2004-2006)

Ryhmässä päihteettä –projektissa kehitettiin vuosituhannen alussa kehitetyn Syksystä Syksyyn –toimintamallin pohjalta ehkäisevän päihdetyön toimintamalli, jonka avulla voidaan tehdä päihdekasvatusta urheilevien nuorten ja heidän kanssaan toimivien aikuisten parissa. Projektipäällikkönä toimi Anna Järvimäki.

 

Kasvattava Valmentaja –projekti (2002-2004)

Projektin tuloksena syntyi Namikalainen kasvattaja, kouluttajan opas. Projektin rahoitti Opetusministeriö. Kasvattava Valmentaja toteutettiin Suomen NMKY:n Urheiluliiton, Helsingin NMKY:n, Tampereen NMKY:n ja Lahden NMKY:n sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun Lohjan koulutusyksikön yhteistyönä. Projektipäällikkönä toimi Pekka Lund.

 

Humanes-projekti (1999-2001)

Humanes-projekti keskittyi maahanmuuttajanuorten elämänhallinnan ja selviytymispolun toteuttamiseen. Projektipäällikkönä toimi Anna-Leena Klementti-Falenius.

 

Namikalainen toimintakeskus 2020 –hanke

Namikalainen toimintakeskus – hanke oli käynnissä Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2012-2014. Sen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva Namikalainen toimintakeskus – toimintamalli ja luoda sen pohjalta valittuihin pilottikohteisiin yhteistyökumppaneiden kanssa pysyviä toimintarakenteita. Namikalainen toimintakeskus -toimintamalli julkaistiin Innokylässä artikkelisarjana vuonna 2014 aikana. Toimintamalli kuvaa mihin arvoihin, periaatteisiin ja käytäntöihin Namikalaisen toimintakeskuksen toiminta perustuu. Malli sisältää vaihtoehtoisia ratkaisuja sisällön, rakenteiden ja resurssien toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena oli, että toimintamalli tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti menetelmänä lisätä toimintakeskusten kautta laaja-alaista hyvinvointia.

Hankkeen taustalla oli huomio siitä, että olemassa olevat toimintakeskukset palvelevat vain tiettyä hyvinvoinnin osa-aluetta, yksittäistä kohderyhmää tai niiden toiminta on ongelmalähtöistä. Namikalainen toimintakeskus yhdistää kansalaistoiminnan, harrastusmahdollisuudet ja sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alle. Namikalaisen toimintakeskuksen toiminnassa rohkaistaan ja aktivoidaan ihmistä oman arjen ja hyvinvoinnin luojana. Eri lähtökohdista ja elämäntilanteista tulevien yhteisen toiminnan puute vahvistaa ennakkoluuloja. Ongelmalähtöisyyteen perustuva toiminta puolestaan leimaa ja syrjäyttää entisestään. Namikalainen toimintakeskus on sosiaalisen vahvistumisen toimintaympäristö, jossa erilaisilla ihmisillä on mahdollisuus tulla aidosti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Namikalainen toimintakeskus on yhteistyönkeskus, jossa toimii useita eri tahoja niin kunnalliselta, järjestö – kuin yrityssektorilta. Yhteistyössä pyritään ulos lokeroidusta työnjaosta yhä enemmän yhdessä suunniteltuun, tehtyyn ja arvioituun toimintaan

Hankkeessa valmistuneet julkaisut löydät täältä.

 

Namika-Akatemia

Namika- Akatemia -hankkeessa kehitetään yhteisöllisyyttä vahvistava toimintamalli, jossa lapset ja nuoret voivat viettää turvallisesti vapaa-aikaa oman intohimonsa parissa samanhenkisten ihmisten kanssa. Suomen Mielenterveysseuran mukaan harrastusyhteisöt ovat entistä tiiviimpiä ja merkityksellisimpiä, minkä vuoksi näiden yhteisöjen liittäminen alueen muuhun yhteisölliseen toimintaan on olennaista. Akatemia on sosiaalisen vahvistumisen toimintaympäristö ja siinä tuodaan monipuolisesti erilaisia toimintatapoja lähemmäksi nuoria ja heidän perheitään. Namika-Akatemia on osa valtakunnallista Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015toimeenpanoa.

Hankkeen päätavoite on testata Namika-Akatemia toimintamalli, jota voidaan soveltaa kaupunkiympäristöissä.

  • Hankkeen ensimmäinen osatavoite on, että toiminnan sisällön toteutuksen suunnitteluun otetaan mukaan seutukunnan lapset ja nuoret (6-29-vuotiaat), sekä huomioidaan heidän tarpeensa.
  • Toinen osatavoite on, että toiminnan piirissä olevat lapset ja nuoret saavat toiminnasta sen mitä se heille lupaa. Toiminta on tavoitteellista, merkityksellistä sekä nuorten arkea helpottavaa.

Hankkeessa tavoiteltavat tulokset:

  • Namika-Akatemia toimii kerrostalon kivijalassa (Kivijalkakerhot). Teemme toimintaa lähellä lasten ja nuorten asuinympäristöä.
  • Namika-Akatemia mahdollistaa turvallisen kesän (Kesäreppu-toiminta).
  • Namika-Akatemia on HipHop tai skeitti tai jokin muu lasta ja nuorta kiinnostava tekeminen.
  • Etsivä toiminta on osa Namika-Akatemiaa. Se haravoi, motivoi ja ohjaa lapsia sekä nuoria harrastamisen pariin.

Kesäreppu-toiminta tehostaa kuntataloutta

Kesäreppu-toiminta on kuntarakenneuudistukseen liittyen esimerkkinä palvelujen tehokkaammasta ja asiakaslähtöisemmästä järjestämisestä. Kunnissa tarvitaan aktiivista työtä innovaatioiden kehittämiseksi, soveltamiseksi ja levittämiseksi. Kesäreppu on kokeilemisen arvoinen vaihtoehto.