Olet täällä

MOK

MOK kulttuurienvälisen osaamisen koulutus - Intercultural Competence Training

MOK on täydennyskoulutus eri kulttuuritaustoista tulevia asiakkaita kohtaaville ammattilaisille ja moninaisia ryhmiä ohjaaville henkilöille. 

Tervetuloa kehittämään kulttuurienvälistä osaamistasi ja moninaisuuden johtamis- ja kohtaamistaitojasi!

MOK is a training for instructors of culturally diverse groups and professionals working in customer-facing roles.

Welcome to develop your intercultural competencies and diversity leadership and encountering skills !

Palvelut:

MOK Kulttuurienvälisen osaamisen peruskoulutus 5 op

 • Koulutus koostuu neljästä teemasta ja itseopiskelusta:

1. Miten kulttuuri vaikuttaa minuun?
2. Kulttuurienvälinen vuorovaikutus
3. Ryhmädynamiikkaa ja MBI-työkalun käyttö
4. Osallisuuden tukeminen: toiseudesta osallisuuteen

MOK Skills jatkokoulutus

 • 4h toiminnallinen jatkokoulutus
 • vaadittavat ennakkotiedot: MOK peruskoulutus tai vastaavat tiedot
 • vain lähiopetuksena

Kulttuuriosaamisen teemakoulutus

 • 3-4 h työpaja valitsemastanne teemasta
 • verkko- tai lähikoulutus

Taking a stand -rasisminvastaiset verkkokeskustelut englanniksi

 • 2,5 h rasisminvastainen keskustelu englanniksi
 • avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille   

MOK Quiz

 • tutustu erilaisiin työkulttuureihin pelin muodossa ja pohdi omia reaktioitasi
 • verkkototeutus englanniksi

Services:

MOK Basics of Intercultural Competence 5 cr

 • Includes four themes and independent tasks: 

1. How does culture affect us
2. Intercultural communication skills
3. Group dynamics and MBI-tool
4. Creating inclusion: from otherness to usness

MOK Skills continuing education

 • 4h functional competence development
 • requirements for participation: MOK basics of Intercultural Competence or equivalent knowledge
 • only available as in-person training

Thematic workshop on intercultural competence

 • 3-4 hour workshops on chosen theme
 • online or on-premises training

Taking a stand! online discussion in English

 • 2.5 hours of anti-racism online discussions in English
 • open to anyone interested in working against racism    

MOK Quiz

 • get to know the work cultures presented in the game and reflect on your own reactions
 • carried out online in English.

Toimintaa rahoittaa STEA.

Ilmoittaudu maksuttomiin koulutuksiimme tästä: www.moktraining.org/varaa-koulutus

The activities are funded by STEA.

Register to our training here: www.moktraining.org/book-a-training

Kulttuurisenvälisen vuorovaikutuksen ja moninaisuuden johtamisen taitojen merkitys on kasvussa suomalaisessa työelämässä. Asiakaspalvelu, ohjaaminen ja johtaminen vaativat kykyä kohdata erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kulttuurien väliset kohtaamiset rikastavat arkeamme ja haastavat ajatteluamme tarjoten mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisina. MOK:n täydennyskoulutus tarjoaakin mahdollisuuksia kehittää kulttuuriosaamisen taitoja, saat koulutuksesta työkaluja moninaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja mahdollisuuden reflektoida omaa rooliasi ja kokemuksiasi fasilitoidusti pienryhmissä.

MOK on suunniteltu valmentajien, asiakaspalvelijoiden, ohjaajien ja kouluttajien tarpeisiin. Koulutuksessa esitellään kuusi työkalua, jotka voit ottaa heti käyttöön kohdatessasi erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.


Vahva teoriapohja ja pienet ryhmäkoot mahdollistavat reflektion. Tavoitteena on kehittää osallistujan kulttuurista itseymmärrystä ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taitoja. Koulutuksia järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Koulutuksia järjestetään tilanteen mukaisesti joko lähiopetuksena tai verkko-opetuksena.
Tervetuloa avoimiin koulutuksiimme tai kysy lisää työyhteisöllesi räätälöidystä koulutuksesta.

Intercultural interaction skills and leadership skills for diverse groups are playing an increasing role in our current working lives. Customer work, mentoring and leadership require the ability to meet people from different backgrounds. Intercultural encounters enrich our daily lives, but also challenge our thinking and provide an opportunity to develop as professionals. MOK in-service training offers skills for intercultural interaction, tools for working with diverse groups and the opportunity to reflect on our own role and experiences in a facilitated small group.   

MOK is designed for the needs of teachers, coaches, customer service staff and instructors. The training introduces you to six hands-on methods that you can apply in your work to all intercultural encounters.

A strong theoretical foundation and small group sizes allow for reflection on one’s own experiences. The aim is to develop the participant's self-knowledge and intercultural interaction skills. The languages ​​of instruction are Finnish, Swedish and English.


MOK workshops and training are organized as in-person training or online. Welcome to our open trainings or ask for more information about organizing training for your own work community!


 

REPP – MOK:in representaatiohanke

Mikä on hankkeen tavoite? Haluamme rikkoa stereotypioita ja luoda siltoja kulttuurien ja sukupolvien välille.  

Miten tulemme tekemään tämän? Me aiomme luoda mallin läpinäkyvälle ja inklusiiviselle yhteistyölle, joka pyrkii tuomaan eri ryhmien jäsenet yhteen – niin enemmistöistä kuin vähemmistöistäkin. 

Miksi? Yhteistyöprosessit enemmistöjen ja vähemmistöjen jäsenien välillä luovat omistajuutta ja antavat sekä äänen että näkyvyyttä vähemmistöjen jäsenille. Lisäksi, enemmistöjen jäsenet ottavat näin vastuuta osastaan muuttaa käsityksiä ja yhteiskunnan narratiiveja liittyen vähemmistötaustaisiin ihmisiin jotta voidaan taata, että enemmistön jäsenet ovat aktiivisesti mukana ja ymmärtävät roolinsa kaikille inklusiivisen yhteiskunnan luomisessa.

Mitä seuraavaksi? Olemme rakentamassa alustaa, johon on helppo osallistua erilaisista ryhmistä, tarjoamalla useita osallisuuspolkuja kaikille joita kiinnostaa positiivinen muutos. Tulemme myös järjestämään kickoff tapahtuman, jotta voimme tehdä tästä alustan rakentamisesta ja aloitteestamme yhteisen prosessin, missä kohderyhmien jäsenet ovat mukana myös tämän hankkeen toimintojen suunnittelussa!

Kuulostaako hyvältä? Lisää tietoa ja uutisia tulossa myöhemmin! Rekisteröidy täältä tai ota yhteyttä projektipäällikköömme tästä!

5636
5707

ESITTELY TOIMINTAVUOSILTA