Tuloksia 2016-2017

Toiminnan avulla työelämään -toimintamuoto (TAT) käynnistyi vuoden 2016 alussa kehittämishankkeena STEAn tukemana.

Hankevuosien aikana (2016-2017) toiminta tavoitti laajan yhteistyöverkostonsa avulla runsaasti kohderyhmän jäseniä ja tarjosi tukea monenlaisiin ongelmiin ja haasteisiin. Kohderyhmän jäseniä tuli toiminnan piiriin niin yhteistyökumppaneiden lähettäminä, etsivän työn keinoin kuin hankkeen oman markkinoinnin avulla, puskaradion merkitystä ei myöskään voi vähätellä.

Osallistujilta saadun palautteen mukaan erilaiset toiminnot oli koettu hyödyllisiksi: he olivat oppineet uutta, löytäneet uuden ryhmän ja uusia ystäviä, saaneet konkreettista tukea työnhakuun sekä lisää rohkeutta ja vahvaa vertaistukea omaan elämäntilanteeseensa. Lisäksi kymmeniä toimintaan osallistuneita työllistyi ensimmäisten vuosien aikana, tätä voidaan pitää toiminnan positiivisena sivuvaikutuksena. Hanke itsessään ei tarjonnut suoraan työpaikkaa vaan tuki kohderyhmän jäseniä pienin askelin kohti suomalaista työelämää.

TAT:n viikkoryhmiin osallistuville toteutettiin ensimmäinen laaja asiakaskysely joulukuussa 2016, vastaajia oli yhteensä 110. Saatujen vastauksien mukaan hankkeen viikkoryhmissä 95% sai uusia ystäviä, 91% koki toiminnan edistävän heidän hyvinvointiaan ja 52% koki toimintaan osallistumisen edistävän työelämään siirtymistä. Työelämäkoulutuksien osalta kysyttäessä koulutuksien hyödyllisyydestä, tarpeellisesta sisällöstä ja uuden oppimisesta prosenttiosuus nousi yli 90.

Vastanneista 53% koki viikkoryhmän itselleen erittäin tärkeänä ja 42% jonkin verran tärkeänä. Osallistujista noin 70% osallistui hankkeen viikkotoimintaan joka viikko. Toimintaan osallistumista pidettiin tärkeänä ja tarpeellisena, sillä se loi mukavaa sisältöä ja rytmiä arkeen, synnytti uusia ystävyyssuhteita ja sen kautta opittiin uutta. Edellä esitetyt luvut kertovat toiminnan vaikutuksista ja merkityksestä kohderyhmän jäsenille.

TAT:n vertaisohjaajat ja vapaaehtoiset pitivät toimintaa erittäin tarpeellisena, sillä ryhmä-toiminnan kautta osallistujat aktivoituivat sosiaalisesti, verkostoituivat laajemmin ja saivat uusia ystäviä. Ryhmät myös tukivat ja rohkaisivat jäseniään työn hakuun vielä lukuisten pettymyksien jälkeenkin. Koettua vertaistukea ja ryhmistä saatavaa tietoa ja ohjausta arvostettiin ryhmästä riippumatta: “Group supports them by knowing who they are and what they can do”.

Yhteistyökumppaneiden mukaan TAT huomioi hienosti osallistujien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Hanke oli osaltaan ollut vahvistamassa olemassa olevia toimintoja, esimerkiksi tuomalla liikunta- ja vertaisryhmät organisaatioiden oman koulutustyön rinnalle. Hankkeen nähtiin tarjoavan erityisesti tarpeellista lisätukea olemassa olevien palveluiden rinnalle.